Προμήθεια Μαρμαρόσκονης για καθαρισμό οδοστρωμάτων - Ασβέστη για βάψιμο καθαριοτητα πεζοδρομίων

12/05/2016 12:33  -  1 προβολές σελίδας

Ο δήμος Αγίου Νικολάου θα προβεί σε εκτέλεση της προμήθειας "Προμήθεια Μαρμαρόσκονης για καθαρισμό οδοστρωμάτων - Ασβέστη για βάψιμο καθαριοτητα πεζοδρομίων" με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης .

Η οικονομική προσφορά (σφραγισμένη και με υπογραφή), θα είναι σε φάκελο που θα φέρει τη σφραγίδα του ενδιαφερόμενου κι ένδειξη Οικονομική προσφορά για την προμήθεια "Προμήθεια Μαρμαρόσκονης για καθαρισμό οδοστρωμάτων - Ασβέστη για βάψιμο καθαριότητα πεζοδρομίων",  με αρ. πρωτ. 5917/21-04-2016 .   Οι φάκελοι των προσφορών θα παραλαμβάνονται έως και την Πέμπτη 12 Μαίου 2016, ώρα 12.00 από τη γραμματεία της Τεχνικής Υπηρεσίας.