Προμήθεια Τροφίμων- Γάλακτος

13/04/2017 11:02  -  1 προβολές σελίδας

ΑΔΑ Περίληψη διακήρυξης

Περίληψη διακήρυξης

Έντυπο οικονομικής προσφοράς 2017

Μελέτη για την προμήθεια τροφίμων και γάλακτος έτους 2017

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ) 2017