Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια "Αναλωσίμων Η/Υ, εντύπων, γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού"