Εργασία συντήρησης επισκευής δημοτικών ποδηλάτων

08/07/2016 18:00  -  1 προβολές σελίδας

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου θα προβεί σε εκτέλεση της εργασίας "Εργασία συντήρησης επισκευής δημοτικών ποδηλάτων" με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ύψους 2.000€.

Η οικονομική προσφορά θα είναι σε φάκελο που θα φέρει τη σφραγίδα του ενδιαφερόμενου κι ένδειξη Οικονομική προσφορά για την εργασία "Εργασία συντήρησης επισκευής δημοτικών ποδηλάτων",  με αρ. πρωτ. 10261/07-07-2016. Οι φάκελοι των προσφορών θα παραλαμβάνονται έως και την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2016, ώρα 12.00 από τη γραμματεία της Τεχνικής Υπηρεσίας.