Ανάρτηση ανακοίνωσης ΠΑΟΔΑΝ για Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου με ΠΚΦΑ για τα Προγράμματα «Άθλησης για Όλους» (ΠΑγΟ) περιόδου 2017-2018