ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2021 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

01/02/2021 14:15  -  1 προβολές σελίδας

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 03/02/2021
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 12/2/2021
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή όπως αναφέρεται στην προκήρυξη. 
 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 03/02/2021

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 12/2/2021

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή όπως αναφέρεται στην προκήρυξη. 

 

ανακοίνωση

παράρτημα

έντυπο αίτησης

υπεύθυνη δήλωση κωλύματος

υπεύθυνη δήλωση προσωπικά δεδομένα

ενδεικτικά δικαιολογητικά ΔΕ οδηγών

ενδεικτικά δικαιολογητικά ΥΕ εργατών