Συντηρήσεις - αποκατάστασεις σχολικών κτιρίων

12/05/2017 21:05  -  1 προβολές σελίδας

 

Περίληψη διακήρυξης 
Διακήρυξη τύπου Β
ΤΕΥΔ
Πρώτη σελίδα
Τεχνική έκθεση
Αναλυτική προμέτρηση εργασιών
Προυπολογισμός
Τιμολόγιο
Νεα ΓΣΥ
Νεα ΕΣΥ
ΤΣΥ
Σχέδιο οριζοντιογραφίας

 

Περίληψη διακήρυξης 

Διακήρυξη τύπου Β

ΤΕΥΔ

Πρώτη σελίδα

Τεχνική έκθεση

Παράρτημα φωτογραφιών

Συνοπτική προμέτρηση

Τελική προμέτρηση

Περιοχές μελέτης

Προυπολογισμός

Τιμολόγιο μελέτης

Νεα ΓΣΥ

Νεα ΕΣΥ

ΤΣΥ:

Πρώτη Σελίδα

Επενδύσεις - επιστρώσεις 

Κονιάματα - επιχρίσματα 

Μονώσεις

Σκυροδέματα

Στεγανώσεις

Τοιχοποιίες 

Χρωματισμοί

 

Προμετρήσεις:

Αφίσα1

Αφίσα2

Αφίσα3

Αφίσα4

Αφίσα5

Αφίσα6