Προμήθεια μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων υπηρεσιών Δήμου