Ανάθεση υπηρεσιών ορκωτών ελεγκτών-λογιστών

27/06/2018 18:23  -  1 προβολές σελίδας

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.)

Άγιος Νικόλαος : 19/06/2018

   Αριθμ. πρωτ. :  3018

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν., 

Προβαίνει σε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Συμμετοχής σε Συνοπτικό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Λογιστή με τους εξής όρους:

1. Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ως Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές εταιριών ή κοινοπραξιών. 

2. Αντικείμενο είναι η διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου των χρήσεων 2018 & 2019 της Δ.Ε.Υ.Α. Αγίου Νικολάου, από δύο (2) Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές. 

CPV: 79210000-9

3. Ο τόπος διενέργειας του ελέγχου είναι η έδρα της Δ.Ε.Υ.Α. Αγίου Νικολάου, Λατούς 8, Τ.Κ. 72100, Άγιος Νικόλαος. 

4. Το τελικό παραδοτέο αποτέλεσμα του ελέγχου, θα είναι η παράδοση έκθεσης του διαχειριστικού ελέγχου των χρήσεων 2018 & 2019, υπογεγραμμένη από τους δύο (2) Ελεγκτές που θα διενεργήσουν τον διαχειριστικό έλεγχο. 

5. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται σε € 10.000,00, χωρίς την δαπάνη για  Φ.Π.Α. 24%, ή σε € 12.400,00, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α., για τον έλεγχο των χρήσεων 2018 & 2019.

6.  Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν καθορίζονται στην Αναλυτική Διακήρυξη η οποία θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και θα είναι διαθέσιμη επίσης στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. : (www.deyaan.gr)

Ο κλειστός φάκελος προσφοράς θα αποσταλεί ή θα κατατεθεί στην Δ.Ε.Υ.Α. Αγίου Νικολάου στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λατούς 8, Τ.Κ. 72100, Άγιος Νικόλαος, ενώπιον ή υπόψη της επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού έως και την 3η Ιουλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30. Οι περιερχόμενοι με οποιονδήποτε τρόπο στην Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. φάκελοι, με ευθύνη των συμμετεχόντων θα πρωτοκολλούνται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας. Φάκελοι Προσφορών που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη. 

  • Το κριτήριο ανάθεσης προκειμένου να ανατεθεί η ως άνω υπηρεσία, θα είναι 

η χαμηλότερη οικονομική προσφορά μόνον από άποψη τιμής.

8. Η εργασία του παραπάνω ελέγχου θα παρασχεθεί εντός του έτους 2020

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.

 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ