Προμήθεια γάλακτος και τροφίμων ετών 2018 και 2019 του Δήμου Αγίου Νικολάου και των νομικών προσώπων του