Διευκρίνηση-συμπλήρωση της με αριθμ.8339/23-05-2017 διακήρυξης της εργασίας "Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού"