Προμήθεια δυο μικρών ανατρεπόμενων οχημάτων για την υπηρεσία καθαριότητας

12/05/2016 12:39  -  1 προβολές σελίδας

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389/ΦΕΚ 185/ΤΒ/23-3-93) σε πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, η προμήθεια "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΙΚΡΩΝ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ" προϋπολογισθείσας συνολικής δαπάνης 33.210,00 ΕΥΡΩ (27.000,00+6.210,00 ΦΠΑ).