Απόφαση 4/22-02-2021 Προέδρου ΔΣ ΠΑΟΔΑΝ για την πρόσληψη τεσσάρων (4) ΔΕ Γενικών Καθηκόντων με οκτάμηνες συμβάσεις ΙΔΟΧ

22/02/2021 20:54  -  1 προβολές σελίδας