Ο δρόμος από κάμπο Κριτσάς προς Άγιο Σύλλα (καλοχωριανό)

25/11/2021 18:10  -  1 προβολές σελίδας


Η βελτίωση του δρόμου από κάμπο Κριτσάς προς Άγιο Σύλλα (Καλοχωριανό) βρίσκεται προς την ολοκλήρωση της – ως έργο – και θεωρώ σκόπιμο, να ξαναθυμίσω πως ακριβώς υλοποιείται το έργο, ώστε να γίνει αντιληπτή η διαδικασία υλοποίησης του και ποιος μπορούσε να είναι ο στόχος μας μέσα από το χρηματοδοτικό ‘’εργαλείο’’ που χρησιμοποιήθηκε.

Το υλοποιούμενο έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα ‘’ΦΙΛΟΔΗΜΟ Ι’’ ως ‘’Βελ-τίωση βατότητας αγροτικών δρόμων’’. Πράγμα που προσδιορίζει σαφώς το αντικείμενο του έργου και τις υλοποιούμενες εργασίες.


Απαραίτητη προϋπόθεση ένταξηςήταν η ύπαρξη αγροτικού δρόμου πλάτους 6,00μ.


Οι εργασίες που μπορούσαν να περιληφθούν στην μελέτη που συντάχθηκε ήταν κυρίως ελάχιστες χωματουργικές και κυρίως ασφαλτόστρωση. Δεν έδινε δυνατότητα σοβαρής παρέμβασης δηλαδή ανασχεδιασμό του δρόμου με έλεγχο οριζοντιογραφίας , μηκοτομής και ακτίνων καμπυλότητας στις στροφές . Η κατασκευή αγροτικών δρόμων δεν έχει προδιαγραφές αφού στόχος είναι η δυνατότητα πρόσβασης οχημάτων εκτός δρόμου και όχι η άνεση κίνησης.


Με βάση τα παραπάνω και τις δυνατότητες του Δήμου σε προσωπικό και μηχανήματα και με την βοήθεια του πρώην προέδρου της κοινότητας Νικ. Ζαχαριάδη και του σημερινού Εμμ. Μασσάρου προχωρήσαμε με τα μηχανήματα μας στην διάνοιξη του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου σε όλο το μήκος του, με πλάτος τουλάχιστον 6,00 μ., ενώ μετατοπίστηκαν και τα κολεκτέρ του δικτύου άρδευσης.

Σήμερα έχει ολοκληρωθεί η ασφαλτόστρωση.

Mε την ίδια εργολαβία θα γίνουν ακόμα οριζόντιες διαγραμμίσεις και σήμανση.

Ο δρόμος όμως θα εξακολουθήσει να χαρακτηρίζεται αγροτικός.

Για να μπορέσουμε να του δώσουμε τον ρόλο που όλοι θέλουμε για την ανάπτυξη της περιοχής , πρέπει να ακολουθήσει νέο έργο που θα περιλαμβάνει:

-      Διαμόρφωση κόμβων εισόδου-εξόδου στα δύο άκρα , αφού συνδέονται με τον επαρχιακό Αγ. Νικολάου – Κριτσάς και την παλιά εθνική οδό στον Άγιο Σύλλα τον Καλοχωριανό, σε δύσκολο σημείο .

-      Ερείσματα για τις απορροές και την προστασία του ασφαλτοτάπητα.

-      Αντιστήριξη πρανών όπου δημιουργήθηκαν από τις διανοίξεις.

-      Στηθαία ασφαλείας όπου χρειάζεται .

-      Κατασκευή δεξαμενής πυρόσβεσης περίπου στο μέσον για την προστασία του πευκοδάσους .

-      Βελτίωση καμπυλοτήτων στις στροφές , όπου προκύψει ότι απαιτείται .

-      Έλεγχος απορροών ομβρίων.


Ο δρόμος αυτός δεν θα έχει πολεοδομικά πλεονεκτήματακατά παρέκκλισηόπως δεν έχει και σήμερα. Και δεν θα αποκτήσει φυσικά ούτε με τις παραπάνω βελτιώσεις αφού έτσι προβλέπεται στο εγκεκριμένο ΣΧΟΟΑΠ .   

 

Αντώνης Ζερβός

Δήμαρχος Αγίου Νικολάου