Ανακοίνωση ΣΟΧ 4/2021

15/11/2021 12:41  -  1 προβολές σελίδας

Ανακοίνωση πρόσκληψης

Έντυπο ΣΟΧ

Παράρτημα Ανακοίνωσης

Υπεύθυνη δήλωσης κωλύματος

Ενδεικτικά δικαιολογητικά κατηγορίας ΥΕ

Ενδεικτικά δικαιολογητικά κατηγορίας ΔΕ

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 17/11/2021
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: έως και 26/11/2021
Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά με συστημένη επιστολή  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη .
 

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 17/11/2021

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: έως και 26/11/2021

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά με συστημένη επιστολή  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη .