Δημοσίευση Ανακοίνωσης

03/08/2017 11:35  -  1 προβολές σελίδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 52  του Ν.4483/17 μπορείτε να προβείτε στη ρύθμιση των οφειλών σας, προς το Δήμο κατόπιν αιτήσεως σας, προς την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αγίου Νικολάου με δυνατότητα απαλλαγής όλων ή κατά ποσοστό προσαυξήσεων, τόκων εκπρόθεσμης καταβολής καθώς και πρόστιμα ως εξής:

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή προστίμων, προσαυξήσεων και κλπ κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),

β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή προστίμων, προσαυξήσεων και κλπ  κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %),

γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή προστίμων, προσαυξήσεων και κλπ  κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),

δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή προστίμων, προσαυξήσεων και κλπ κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),

 ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή προστίμων, προσαυξήσεων και κλπ κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης για ρύθμιση των οφειλών, είναι η 30η  Νοεμβρίου 2017.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α.Α.

Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΚΑΡΝΙΑΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

Τμήμα Εσόδων

Τ. Δ/νση : Γιαμπουδάκη & Γουρνιών 13

Τ. Κ. : 721 00

Πληρ. : Λασθιωτάκη Αγγελική

Τηλ.: 28410 89909

Fax.: 28410 89907