Υγεία

14/07/2016 15:29  -  1 προβολές σελίδας

Από το 1999 καταργήθηκε το ΝΠΔΔ ΚΑΠΗ και ενσωματώθηκε στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίου Νικολάου, στο Τμήμα Φροντίδας Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων.

Το μόνιμο προσωπικό της Κ.Υ. είναι αυτό του πρώην ΚΑΠΗ με τις παρακάτω ειδικότητες:

μία Κοινωνική Λειτουργός (η οποία είναι και προϊσταμένη του τμήματος φροντίδας ευπαθών ομάδων).

μία Νοσηλεύτρια,

μία φυσικοθεραπεύτρια,

δύο οικογενειακούς βοηθούς, και

μία αποσπασμένη υπάλληλος του Δήμου η οποία έχει την γραμματειακή υποστήριξη του τμήματος.